Algemene voorwaarden consumenten

Bekijk hier de Algemene voorwaarden voor bedrijven

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 –Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 –Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 –De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument enkosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemerbij herroeping
Artikel 10 – Uitsluitingherroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 –Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering enuitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging enverlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 –Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 –Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1.1 Aanvullendeovereenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten,digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met eenovereenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of dienstendoor de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basisvan een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

Artikel 1.2 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken vanzijn herroepingsrecht;

Artikel 1.3 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleindendie verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- ofberoepsactiviteit;

Artikel 1.4 Dag:kalenderdag;

Artikel 1.5 Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd engeleverd worden;

Artikel 1.6 Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatigelevering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende eenbepaalde periode;

Artikel 1.7 Duurzamegegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - datde consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hempersoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstigeraadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op hetdoel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigdereproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Artikel 1.8 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen debedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Artikel 1.9 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegangtot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumentenaanbiedt;

Artikel 1.10 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer ende consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerdsysteem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/ofdiensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomstuitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meertechnieken voor communicatie op afstand;

Artikel 1.11 Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van dezevoorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als deconsument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

Artikel 1.12 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan wordengebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consumenten ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijnsamengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

EKKSOL v.o.f.
Gramsbergerweg 64
7772 PB Hardenberg
Telefoonnummer: +31 (0)523 250 580
E-mailadres: info@ekksol.nl
KvK-nummer: 05071617
Btw-identificatienummer: NL818270342B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 3.1 Dezealgemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van deondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstandtussen ondernemer en consument.

Artikel 3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekstvan deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordatde overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze dealgemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij opverzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos wordentoegezonden.

Artikel 3.3 Indiende overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan inafwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstandwordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langselektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld opzodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manierkan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien ditredelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst opafstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemenevoorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en datzij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op anderewijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 3.4 Voorhet geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifiekeproduct- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede enderde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich ingeval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op detoepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 4.1 Indieneen aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaardengeschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4.2 Hetaanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van deaangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijvingis voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanboddoor de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maaktvan afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van deaangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijkevergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemerniet.

Artikel 4.3 Elkaanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk iswat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van hetaanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 5.1 Deovereenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, totstand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanboden het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Artikel 5.2 Indiende consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg deontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst vandeze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan deconsument de overeenkomst ontbinden.

Artikel 5.3 Indiende overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemerpassende technische en organisatorische maatregelen ter beveiligingvan de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor eenveilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen,zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in achtnemen.

Artikel 5.4 Deondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellenof de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmedevan al die feiten en factoren die van belang zijn voor eenverantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien deondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om deovereenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd eenbestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzonderevoorwaarden te verbinden.

Artikel 5.4 Deondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst ofdigitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijkof op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijkemanier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van deondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waaropde consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel eenduidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van hetherroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaandeservice na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingenvan het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassingde kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering ofuitvoering van de overeenkomst op afstand;

e. de vereisten voor opzegging van deovereenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan éénjaar of van onbepaalde duur is;

f. indien de consument een herroepingsrechtheeft, het modelformulier voor herroeping.

6. In geval van een duurtransactie is debepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerstelevering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

Artikel 6.1 Deconsument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van eenproduct gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgavevan redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar dereden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)verplichten.

Artikel 6.2 Dein lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, ofeen vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerderis, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestellingmeerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of eendoor hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Deondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan hetbestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, eenbestelling van meerdere producten met een verschillende levertijdweigeren.

b. als de levering van een product bestaat uitverschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, ofeen door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatsteonderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatigelevering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waaropde consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste productheeft ontvangen.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten endigitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bijniet informeren over herroepingsrecht:

Artikel 6.3 Indiende ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie overhet herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeftverstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van deoorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikelvastgestelde bedenktijd.

Artikel 6.4 Indiende ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan deconsument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatumvan de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagenna de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consumenttijdens de bedenktijd

Artikel 7.1 Tijdensde bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product ende verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken inde mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van hetproduct vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consumenthet product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in eenwinkel zou mogen doen.

Artikel 7.2 Deconsument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van hetproduct die het gevolg is van een manier van omgaan met het productdie verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 7.3 Deconsument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van hetproduct als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van deovereenkomst alle wettelijk verplichte informatie over hetherroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrechtdoor de consument en kosten daarvan

Artikel 8.1 Als deconsument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij ditbinnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voorherroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

Artikel 8.2 Zosnel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, ofoverhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dithoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af tehalen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in achtgenomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd isverstreken.

Artikel 8.3 Deconsument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren,indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, enconform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijkeinstructies.

Artikel 8.4 Hetrisico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van hetherroepingsrecht ligt bij de consument.

Artikel 8.5 Deconsument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van hetproduct. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument dezekosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf tedragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet tedragen.

Artikel 8.6 Deconsument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijkelevering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud,indien:

a. hij voorafgaand aan de levering ervan nietuitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van deovereenkomst voor het einde van de bedenktijd;

b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrechtte verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

c. de ondernemer heeft nagelaten dezeverklaring van de consument te bevestigen.

Artikel 8.7 Alsde consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alleaanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bijherroeping

Artikel 9.1 Alsde ondernemer de melding van herroeping door de consument opelektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van dezemelding onverwijld een ontvangstbevestiging.

Artikel 9.2 Deondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusiefeventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebrachtvoor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagenvolgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzijde ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachtenmet terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot deconsument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerder valt.

Artikel 9.3 Deondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat deconsument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een anderemethode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Artikel 9.4 Alsde consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dande goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomendekosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten endiensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als deondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor hetsluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

Artikel 10.1 Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aanschommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geeninvloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnenvoordoen;

Artikel 10.2 Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling.Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbijproducten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer wordenaangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of demogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onderleiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle biederverplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af tenemen;

Artikel 10.3 Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst,maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen metuitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij zijnherroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomstvolledig heeft uitgevoerd;

Artikel 10.4 Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomstenvan personenvervoer;

Artikel 10.5 Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling vanaccommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periodevan uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden,goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

Artikel 10.6 Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in deovereenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan isvoorzien;

Artikel 10.7 Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten,die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis vaneen individuele keuze of beslissing van de consument, of dieduidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Artikel 10.8 Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

Artikel 10.9 Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming ofhygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan deverzegeling na levering is verbroken;

Artikel 10.10 Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengdzijn met andere producten;

Artikel 10.11 Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij hetsluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kanplaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijkis van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloedheeft;

Artikel 10.12 Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur,waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Artikel 10.13 Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering vanabonnementen hierop;

Artikel 10.14 Delevering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager,maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen metuitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hijhiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

Artikel 11.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden deprijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd,behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen inbtw-tarieven.

Artikel 11.2 Inafwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of dienstenwaarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiëlemarkt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabeleprijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feitdat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij hetaanbod vermeld.

Artikel 11.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van deovereenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn vanwettelijke regelingen of bepalingen.

Artikel 11.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van deovereenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongenheeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingenof bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft deovereenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop deprijsverhoging ingaat.

Artikel 11.5 Dein het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijninclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extragarantie

Artikel 12.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of dienstenvoldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties,aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en deop de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaandewettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indienovereengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het productgeschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Artikel 12.2 Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant ofimporteur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijkerechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomsttegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer istekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 12.3 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van deondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin dezeaan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verdergaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij istekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 13.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in achtnemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering vanbestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen totverlening van diensten.

Artikel 13.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan deondernemer kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 13.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van dezealgemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerdebestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagenuitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestellingniet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt deconsument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestellinggeplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht omde overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventueleschadevergoeding.

Artikel 13.4 Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer hetbedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Artikel 13.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van productenberust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan deconsument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders isovereengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging enverlenging

Opzegging:

Artikel 14.1 De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd isaangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijdeopzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregelsen een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Artikel 14.2 De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd isaangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegenhet einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoeovereengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogsteéén maand.

Artikel 14.3 De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

  • te allen tijde opzeggen en nietbeperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in eenbepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijzeals zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfdeopzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

Artikel 14.4 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en diestrekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteitdaaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend wordenverlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

Artikel 14.5 In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voorbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleverenvan dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend wordenverlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als deconsument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van deverlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste éénmaand.

Artikel 14.6 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en diestrekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, magalleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als deconsument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van tenhoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden ingeval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder daneenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen entijdschriften.

Artikel 14.7 Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld terkennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen entijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt nietstilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van deproef- of kennismakingsperiode.

Duur:

Artikel 14.8 Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, magde consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met eenopzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij deredelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde vande overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

Artikel 15.1 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst ofaanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigdebedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van debedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van eenovereenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aanop de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeftontvangen.

Artikel 15.2 Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument inalgemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling vanmeer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consumentgeen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van dedesbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongenvooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 15.3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte ofvermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 15.4 Indien de consumentniet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze,nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en deondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund omalsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijvenvan betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigdebedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemergerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten inrekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% overopenstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende €2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van €40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken vangenoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 16.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakteklachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig dezeklachtenprocedure.

Artikel 16.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnenbekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd,volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Artikel 16.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijnvan 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Alseen klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordtdoor de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met eenbericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meeruitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 16.4 De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijdte geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na dezetermijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor degeschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 17.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waaropdeze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitendNederlands recht van toepassing.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaardenafwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn endienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijzedat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen wordenopgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Download deze Algemene Voorwaarden